MARTADOR

M A R T A D O R
Mariusz Stanaszek
ul. Melioracyjna 1
57-200 Z?bkowice ?l?skie
NIP: 887-000-79-06
tel. 74 810 02 17
fax 74 660 40 77

tel. 531 04 55 11 - Artur
tel. 601 79 01 77 - Mariusz

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plikw Cookies, s?u??cych realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika, przez MARTADOR Mariusz Stanaszek, z siedzib?: ul. Melioracyjna 1, 57-200 Z?bkowice ?l?skie, NIP: 887-000-79-06.

1 Definicje

1. Administrator - oznacza MARTADOR Mariusz Stanaszek, z siedzib?: ul. Melioracyjna 1, 57-200 Z?bkowice ?l?skie, NIP: 887-000-79-06, ktry ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczeglno?ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po?rednictwem ktrych U?ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? przez Administratora za po?rednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewn?trzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerw Administratora, za po?rednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stron? internetow?, pod ktr? Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia?aj?c? w domenie www.martador.pl

6. Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie za po?rednictwem, ktrego U?ytkownik uzyskuje dost?p do stron internetowych Serwisu.

7. U?ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z ktrym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dzenia U?ytkownika. W szczeglno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dze? U?ytkownikw wirusw lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto??.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plikw cookies:

a. Cookies sesyjne: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? wwczas trwale usuwane z pami?ci Urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.
b. Cookies trwa?e: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z Urz?dzenia U?ytkownika. Mechanizm cookies trwa?ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.

3. U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plikw cookies do swojego Urz?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, ktre ze swojej natury wymagaj? plikw cookies.

3 Cele w jakich wykorzystywane s? Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczeglno?ci do:

a. dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b. rozpoznania urz?dzenia U?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj? i odpowiednio wy?wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapami?tania ustawie? wybranych przez U?ytkownika i personalizacji interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi U?ytkownik,
d. zapami?tania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre?ci
e. rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu uwierzytelniania u?ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u?ytkownika w serwisie, a w szczeglno?ci do:

a. utrzymania sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczeglno?ci weryfikacj? autentyczno?ci sesji przegl?darki.
c. optymalizacji i zwi?kszenia wydajno?ci us?ug ?wiadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu realizacji procesw niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci stron internetowych, a w szczeglno?ci do:

a. dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? podstawowe parametry Urz?dzenia U?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
b. poprawnej obs?ugi programu partnerskiego, umo?liwiaj?c w szczeglno?ci weryfikacj? ?rde? przekierowa? U?ytkownikw na strony internetowe Serwisu.

4. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu zapami?tania lokalizacji u?ytkownika, a w szczeglno?ci do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w dostosowanie dostarczanych informacji do U?ytkownika z uwzgl?dnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu analiz i bada? oraz audytu ogl?dalno?ci, a w szczeglno?ci do tworzenia anonimowych statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych Serwisu, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.

6. Administrator wykorzystuje Cookies w?asne w celu ?wiadczenia us?ug reklamowych, a w szczeglno?ci do dostosowania prezentowanych za po?rednictwem Serwisu reklam us?ug i produktw firm trzecich.

7. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu zalogowania do serwisu za pomoc? serwisu spo?eczno?ciowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewn?trznego: Facebook Inc z siedzib? w USA lub Facebook Ireland z siedzib? w Irlandii).

8. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu zalogowania do serwisu za pomoc? serwisu spo?eczno?ciowego Google (administrator cookies zewn?trznego: Google Inc z siedzib? w USA).

9. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu zalogowania do serwisu za pomoc? serwisu spo?eczno?ciowego LinkedIn (administrator cookies zewn?trznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzib? w Irlandii).

10. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu popularyzacji serwisu za pomoc? serwisw spo?eczno?ciowych plus.google.com (administrator cookies zewn?trznego: Google Inc z siedzib? w USA).

11. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu popularyzacji serwisu za pomoc? serwisw spo?eczno?ciowych Facebook.com (administrator cookies zewn?trznego: Facebook Inc z siedzib? w USA lub Facebook Ireland z siedzib? w Irlandii).

12. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies zewn?trzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, ktre s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewn?trznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu).

4 Mo?liwo?ci okre?lenia warunkw przechowywania lub uzyskiwania dost?pu przez Cookies

U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plikw Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika.

Zmiany ustawie?, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika.

Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Opracowano na podstawie: www.rzetelnyregulamin.pl

 
Odwiedziny
mod_vvisit_counterDzisiaj6
mod_vvisit_counterWczoraj20
mod_vvisit_counterTydzie?36
mod_vvisit_counterMiesi?c1066
mod_vvisit_counterOg?em306836
We have: 2 guests online
Dzi? jest: Lip 28, 2021